Analize

Cele mai bune decizii sunt fundamentate pe înțelegerea corectă a datelor. Fie că este vorba despre analize privind organizația sau care au în vedere factori externi acesteia, analizele realizate de Koncylion oferă Beneficiarului temeiul pentru a lua decizii corecte.

Koncylion analizează totul la 360 de grade, cercetând fiecare variabilă ce influențează o activitate și dezvoltă soluții integrate pentru companii și administrații publice. Astfel, sprijină organizațiile să rezolve probleme dintre cele mai diverse.

Analizele elaborate de Koncylion deschid calea spre dezvoltare și performanță.

TIPURI DE ANALIZE

Analiza de poziționare pe piață constă în cercetarea sectorului de activitate vizat în vederea stabilirii unei poziționări avantajoase sau cu scopul evalua actuala prezență pe piață, pentru a susține o repoziționare. Analiza ia în calcul diverși factori influențatori: concurența, raportarea la concurență a performanțelor actuale ale organizației – dacă este cazul (benchmarking), clienții și potențialii clienți (profilul  consumatorului), furnizorii și alți posibili parteneri.

Koncylion efectuează analize de poziționare pe piață care permit beneficiarilor să abordeze eficient piața, valorificând avantajele competitive pe care le deține în mediul concurențial analizat.

Analiza organizațională la 360 de grade presupune evaluarea situației actuale la nivel intern prin analizarea performanțelor, a modelului de management existent și a culturii organizaționale, a resurselor umane (flux de lucru și randament, politică de salarizare, grad de satisfacție etc.), precum și prin identificarea punctelor tari și a celor slabe. Diagnoza este aplicată în toate structurile organizației, de la management la angajați, în toate departamentele de lucru.

Analizele organizaționale 360 realizate de Koncylion furnizează o imagine completă și obiectivă a organizației, oferind astfel coordonate clare pentru dezvoltare și îmbunătățirea performanțelor.

Analiza satisfacției personalului implică o radiografie a resurselor umane, care poate fi realizată prin interviuri față în față, chestionare, focus group-uri și activități interactive. Se analizează modul în care angajații percep organizația (climat organizațional, condiții de muncă, surse de insatisfacție  – dacă există – și impactul lor etc) și nivelul la care își evaluează munca depusă în raport cu obiectivele angajatorului și cu aspirațiile personale.

Raportul de evaluare furnizează un diagnostic cert al satisfacției angajaților, cu indicatori privind împlinirea profesională și personală și oferă soluții de creștere a gradului de motivație și a devotamentului față de organizație.

Astfel, prin analiza satisfacției agajaților, Koncylion sprijină organizațiile să se dezvolte prin adaptarea și îmbunătățirea politicii de resurse umane.

Analiza stocurilor și a vandabilității lor, fie că este vorba despre materii prime sau despre bunuri destinate revânzării, implică evaluarea dinamicii stocurilor prin raportare la cheltuielile implicate și la cifra de afaceri.

Sunt supuși analizei parametri de performanță și factori care influențează activitatea precum: durata medie a stocului, limita stocului maxim suportat, stocul minim necesar și stocul de siguranță, costurile de aprovizionare și de stocare (depozitare și păstrare în condiții optime, costuri de asigurare, risc de depreciere, deteriorare sau perisabilitate, sezonalitate, capital imobilizat în stocuri), capacitatea de producție și forța de vânzare raportate la cerere și concurență. De asemenea, sunt analizate relațiile contractuale cu furnizorii și piața de aprovizionare.

Prin analizele de stoc realizate, Koncylion evaluează managementul fluxului de bunuri în vederea minimizării costurilor aferente și a maximizării profitului.

Analiza sectorială presupune cercetarea sectorului de activitate vizat, cu scopul de a obține datele necesare pentru a fundamenta decizii, strategii și investiții. În cadrul analizei sunt colectate informații cu privire la cadrul legislativ care reglementează activitatea, climatul socio-economic, contextul politic, cererea și oferta existente pe piață, sunt evaluate performanțele raportate la concurență, sunt identificate oportunități și riscuri.

Koncylion realizează analize sectoriale pentru industrii și sectoare de activitate dintre cele mai diverse și sprijină astfel organizațiile să se adapteze la evoluția pieței și să investească într-o dezvoltare durabilă.

Analiza performanțelor financiare ale unei organizații implică evaluarea randamentului financiar, diagnoza modului în care au fost administrate și valorificate resursele materiale, umane și financiare, cât și depistarea activităților neperformante. Astfel, se analizează rezultatele economico-financiare înregistrate în bilanțurile contabile, dar și informațiile juridice și fiscale specifice activității desfășurate. Raportul generat în urma centralizării și interpretării datelor include diagnosticul financiar al organizației, concluzii și prognoze financiare raportate la modul în care a fost gestionat capitalul investit.

Analizele financiare efectuate de Koncylion furnizează beneficiarilor fundamente pentru optimizarea activității și creșterea eficienței financiare prin decizii calculate. Totodată, pot servi la estimarea valorii activelor în cazul vânzării acestora sau cu scopul listării la bursă.

Analiza disponibilității și suportabilității de plată presupune identificarea capacității de plată a consumatorului prin raportare la venitul acestuia, oferta concurentă existentă pe piață și contextul economic în care vor fi introduse pe piață produsele și/ sau serviciile. În urma analizei, cunoscând rata de profitabilitate probabilă, se pot stabili prețul produsului și/ sau al serviciului și strategia de poziționare și lansare pe piață.

Prin analizele disponibilității și suportabilității de plată realizate, Koncylion sprijină beneficiarii să valorifice investițiile și să dezvolte produse și/ sau servicii cu potențial înalt de profit.

Analiza de segmentare a pieței are drept scop diviziunea publicului consumator în grupuri cu trăsături și necesități similare, care manifestă un comportament de consum omogen și au percepții și asemănătoare atitudini față de un produs, un serviciu, un brand sau o organizație.

Împărțirea pieței în segmente de consumatori se face în funcție de criterii de segmentare specifice, ținând cont de obiectivele de business existente. Segmentarea poate fi demografică (în funcție de vârstă, sex, familie), socio-economică (după educație, ocupație, venituri, religie), psihografică (având drept criterii modul de gândire, personalitatea, stilul de viață), comportamentală (în funcție de atitudinea față de marcă, beneficiile căutate la un produs sau serviciu, comportament de consum) sau segmentare geografică (determinată de zona de locuire, relief, climă).

Analizele de segmentare a pieței efectuate de Koncylion permit beneficiarului să dezvolte produse și servicii adaptate segmentului de piață vizat și să adopte o strategie de marketing eficientă.

Investițiile care fructifică pe deplin capitalul disponibil se bazează pe o excelentă cunoaștere a pieței și urmează un plan de dezvoltare conceput în funcție de particularitățile pieței. Analiza pentru fundamentarea unei investiții ia în calcul fiecare variabilă, evaluează oportunitățile și expune riscurile pentru a identifica cele mai bune opțiuni pentru investiție.

Koncylion sprijină beneficiarii în fundamentarea investițiilor prin analize care furnizează răspunsul corect la întrebarea “În ce, cât, unde, când și cum investesc?”.

Analiză de tip audit de marketing și management implică o evaluare detaliată a performanțelor comerciale și manageriale ale unei organizații prin analizarea eficienței și eficacității activităților de marketing și a instrumentelor de management utilizate. Astfel, cercetând procesele și procedeele de lucru, prin observare directă și prin interviuri, se poate realiza raportarea eforturilor de marketing și management la rezultatele obținute.

Analiza are utilitate în scenarii diverse din viața unei organizații, fiind recomandată în cazul reorganizării companiei, pentru elaborarea de noi instrumente de marketing și management, precum și în oricare altă etapă în vederea unei dezvoltări durabile.

În urma analizei efectuate, Koncylion furnizează beneficiarului un raport obiectiv privind strategia de marketing și stilul de management aplicate în organizație, în care concluziile sunt însoțite de recomandări privind o mai bună administrare a resurselor, creșterea performanțelor și îndeplinirea obiectivelor.

Analiza capacității de inovare evaluează potențialul unei organizații de a-și îmbunătăți performanțele printr-o abordare unică pe piață și de a dezvolta produse și/ sau servicii noi.

Astfel, fie că este vorba despre inovare de proces (noi metode de producție sau de lucru), inovare organizațională (elaborarea de noi instrumente de management) sau despre inovare de produs și/ sau serviciu, orice demers de inovare necesită o analiză a resurselor, a costurilor și a factorilor care pot afecta sau facilita procesul de inovare.

Prin analizele efectuate asupra capacității de inovare, Koncylion sprijină organizațiile să se dezvolte și să lanseze produse și/ sau servicii profitabile cu minimum de efort și costuri și maximum de beneficii posibil.

Necesitatea de inovare poate fi impusă de o situație actuală existentă pe piață sau de o criză anticipată, care poate afecta o organizație sau îi poate furniza condițiile și oportunitatea de a se dezvolta.

Analiza necesității de inovare implică realizarea unei previziuni pe termen mediu și lung a modului în care organizația și piața aferentă vor evolua, cu scopul de a identifica posibile riscuri și soluții. Mai mult decât atât, pe lângă mediul concurențial extrem de competitiv, în permanentă dezvoltare, organizația mai poate fi afectată de schimbările generate de evoluția mediului politic, a macro-economiei, a societății umane și a tehnologiei.

Koncylion realizează analize a necesității de inovare prin care cercetează impactul pe care diverși factori îl pot avea asupra organizației și sprijină beneficiarii să stabilească care sunt nevoile lor de inovare și să le rezolve dezvoltând noi avantaje competitive.

Analiza politicii de resurse umane aplicate în cadrul unei organizații urmărește evaluarea situației actuale și îmbunătățirea acesteia în vederea creșterii gradului de satisfacție al angajaților, al performanțelor profesionale și implicit a dezvoltării organizației.

Sunt supuse analizei stilul și instrumentele de management aplicate, procedurile de lucru, de comunicare și de cooperare, condițiile de muncă, necesarul de recrutare, sistemul de evaluare a performanțelor angajaților, politica de salarizare, programele de perfecționare a cunoștințelor și competențelor pentru formarea și dezvoltarea continuă a angajaților, precum și alți factori influențatori în rândul resurselor umane.

Furnizând o imagine clară și obiectivă a politicii de resurse umane, însoțită de un set de recomandări și soluții personalizate, adaptate necesităților identificate, Koncylion sprijină organizațiile să atragă, să motiveze și să fidelizeze angajații de care au nevoie și să își dezvolte capacitatea de lucru potrivit obiectivelor organizaționale.

Analiza prezenței online presupune un audit al activității desfășurate și al imaginii create în mediul online, cu scopul de a crește vizibilitatea și vânzările, dezvoltând totodată o notorietate pozitivă. Analiza cuprinde evaluarea prezenței pe Internet prin intermediul site-ului propriu, al rețelelor de socializare (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn etc) și al altor instrumente digitale de comunicare și promovare (Google AdWords, Facebook Ads, Content Marketing).

Prin analizele efectuate, Koncylion își sprijină beneficiarii să folosească online-ul în favoarea lor, dezvoltând strategii de marketing online eficiente, prin care să devină ușor de găsit, să se diferențieze și obțină rezultate remarcabile.

STUDIU DE CAZ - Fundamentare de investiții

O companie privată ce deținea terenuri în mediul urban a contractat Koncylion cu intenția de a investi în domeniul imobiliar. Beneficiarului îi erau necesare informații pentru fundamentarea deciziilor de investiție în vederea maximizării profitului. Pe baza acestor informații, compania va alege proiectul pe care îl va dezvolta: blocuri de locuințe, clădire de birouri sau hotel.

Pentru fundamentarea acestui tip de investiție a fost propusă realizarea a trei analize, care să acopere studiul celor trei sectoare: rezidențial, spații pentru birouri și spații de cazare. Pentru fiecare dintre aceste trei componente s-au efectuat atât studii primare, cât și analize secundare.

În ceea ce privește sectorul rezidențial, s-a realizat mai întâi analiza sectorului la nivelul comunității, etapă în care s-a urmărit evoluția pieței prin raportare la cerere și ofertă. De asemenea, a fost desfășurat un studiu de piață reprezentativ în rândul potențialilor clienți, cu scopul de a identifica intenția de cumpărare, disponibilitatea și suportabilitatea de plată, precum și care sunt preferințele privind structura și forma apartamentelor.

În studiul destinat sectorului de spații pentru birouri a fost aplicat tot un model de analiză secundară a domeniului, fiind urmărite atât proiectele active pe piață, finalizate, cât și cele viitoare. Totodată, a fost efectuată o analiză a tendințelor economice la nivelul municipiului. Cercetarea a fost completată cu un studiu de piață la nivelul mediului de afaceri, care a vizat necesitățile existente, structura spațiilor pentru birouri, dar și disponibilitatea și suportabilitatea de plată.

În cazul spațiilor de cazare, în primă fază s-a desfășurat o analiză secundară prin care s-a identificat capacitatea spațiilor de cazare clasificate la nivelul mediului urban țintă și profilul turistic al acestuia. S-a continuat apoi cu analiza evoluției indicatorilor esențiali pentru acest sector de activitate, cum ar fi numărul de înnoptări, gradul de ocupare pe unitățile de cazare existente.

Pentru a înțelege în detaliu situația spațiilor de cazare analizate, au fost realizate și interviuri în profunzime cu agenții de turism, ținând cont de profilul turistic al zonei.

În urma culegerii de date, acestea au fost centralizate și au fost efectuate analize pe baza cărora s-a generat un raport privind cele trei sectoare – rezidențial, spații pentru birouri și spații de cazare .

Concluziile analizei au fundamentat decizia de investiție a companiei într-un proiect cu o valoare de peste 5 milioane de euro.

”Când ai în plan o investiție ce depășește 5 milioane de euro, decizia trebuie foarte atent studiată și calculată. Koncylion ne-a ajutat să identificăm oportunitățile și riscurile aferente, să obținem o perspectivă completă asupra pieței și să luăm cea mai avantajoasă decizie pentru companie.”

Testimonial Beneficiar – Analiză de fundamentare a investiției, 2015

servicii_koncylion_studii_de_piata_si_sondaje_de_opinie

Consumatorul este cel care decide în cine are încredere, cum, când, de unde și ce cumpără. De aceea, brandurile care au succes sunt cele care ascultă și înțeleg consumatorii.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_analize_big2

Cele mai bune decizii manageriale sunt fundamentate pe înțelegerea corectă a factorilor implicați și a mediului în care aceștia își desfășoară activitatea. Fie că este vorba despre analize privind organizația sau care au în vedere factori externi acesteia, rezultatele analizelor oferă Beneficiarului temeiul pentru a lua decizii corecte.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_strategii_planuri

Succesul este o călătorie, iar destinația o reprezintă performanța. Astfel, pentru a reuși, este nevoie de viziune, de o planificare atentă a pașilor și o bună mobilizare a resurselor. Prin urmare, orice drum spre reușită începe cu strategii și planuri bine definite.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_marketing_design_comunicare_pr_branding

Piața de consum a devenit un teritoriu vast, în care procesul de vânzare este o misiune de cucerire. Pentru a îndeplini misiunea, sunt necesare concepte de marketing inedite și instrumente eficiente.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_training

Performanța necesită capacitate de adaptare, perseverență și dezvoltare continuă a competențelor. Acestea pot fi antrenate, valorificate și transformate în atuuri prin traininguri, seminarii și workshopuri.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_consultanta_in_management

Proiectele de succes au la bază decizii bine calculate și resurse valorificate inteligent. În consecință, modelul de management aplicat într-o organizație este decisiv, iar serviciile de consultanță în management pot face diferența între eșec și rezultate remarcabile.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_solutii_online

Prezența în mediul online este astăzi o necesitate, nu doar o simplă opțiune. Tehnologiile digitale deschid noi orizonturi și facilitează dezvoltarea, comunicarea și comerțul. Astfel, prin soluțiile online potrivite se accelerează îndeplinirea obiectivelor.

Citește mai mult >

servicii_koncylion_a-z

Serviciile oferite de Koncylion generează performanță măsurabilă și deschid calea spre noi orizonturi ale dezvoltării. De la stabilirea obiectivelor la îndeplinirea misiunii. Consultă lista serviciilor Koncylion afișate în ordine alfabetică.

Citește mai mult >

ABORDARE

Performanță măsurabilă prin rezultate remarcabile.

Koncylion aplică o abordare interdisciplinară, pragmatică și participativă. Analizează totul la 360 de grade și își asumă proiectele de la A la Z. De la viziune la implementare, utilizând inclusiv instrumente proprii de lucru.

Citește mai mult >

Aviația militară necesită pasiune, antrenamente cu mii de ore de zbor și o echipă perfect sincronizată, dedicată misiunii.

Koncylion respectă aceleași principii. Și la fel ca în aviație, stabilește obiective clare și planifică fiecare operațiune cu precizie. Analizează toate condițiile pentru desfășurarea misiunii, identifică riscuri și furnizează soluții eficiente, asigurând Beneficiarului servicii complete de consultanță.

Koncylion își asumă rolul de aliat, pe care îl îndeplinește având drept țintă performanța.